Čo je školská sociálna práca

05.10.2017 / 19:17

Pre každého žiaka základnej školy je dôležité, aby sa cítil v školskej triede dobre. Škola nielenže zohráva dôležitú úlohu v živote dieťaťa, ale zároveň dotvára aj celý výchovný proces, ktorým dieťa prechádza.

Pre dosiahnutie toho, aby sa žiaci cítili v škole dobre a aby naplno rozvíjali svoje možnosti a kompetencie, je potrebné, aby s nimi okrem učiteľov pracovali aj iní odborníci. Preto je bežnou súčasťou školy výchovný poradca a školský psychológ. Realita, s ktorou sa môžeme na niektorých základných školách stretnúť nám poukazuje na to, že sociálno-patologické javy sú medzi deťmi a mládežou veľmi rozšírené. Zarážajúce je, že sa objavujú už u stále mladší detí. S vplyvom médií a s rozvojom informačno-komunikačných technológií sa objavujú stále nové sociálne problémy, ktoré zabraňujú tomu, aby sa žiaci mohli v škole plnohodnotne venovať štúdiu. Bezprostredne medzi tieto súčasné sociálne problémy môžeme zaradiť kyberšikanovanie a rizikové správanie na internete, ktoré navyše ohrozuje zdravý psychický vývin detí.

Učitelia bývajú zaneprázdnení množstvom úloh a povinností a je samozrejmé, že sa nestíhajú venovať všetkým týmto oblastiam. Rôzni odborníci v zahraničí si už dávno uvedomili, že je potrebné rozšíriť multidisciplinárny tím v školskom prostredí. Preto, hlavne v USA a Nemecku, je ako súčasť moderného školského systému považovaná školská sociálna práca. Hlavným cieľom sociálnej práce v škole je zvyšovať kvalitu života žiakov, rešpektovanie individuality každého žiaka, ale zároveň snaha o rozvíjanie jeho plného potenciálu. Bežnou súčasťou je orientácia na zvládanie záťažových situácii v školskom prostredí. Na Slovensku sociálna práca v školskom prostredí ešte nie je veľmi známa, ani rozšírená, aj keď v minulosti sa už aj u nás realizovali rôzne projekty, ktorý vychádzali z princípov školskej sociálnej práce.

Úlohou sociálneho pracovníka v škole je plnohodnotne spolupracovať ako s učiteľmi, výchovnými poradcami, školskými psychológmi, ale hlavne so žiakmi a ich rodičmi. Školskí sociálni pracovníci sa venujú rôznym preventívnym aktivitám, ktoré predchádzajú rizikovému správaniu detí. Ich cieľom je taktiež posilňovať rodinu a zabezpečovať otvorenú komunikáciu medzi žiakom, rodičom a školou.

Pre tento projekt sme zriadili virtuálnu školskú poradňu, ktorú môžu využívať žiaci, študenti i rodičia: skolskaporadna@linkadeti.sk

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk